Gwnewch gais

Dewch yn achrededig gyda ‘Goriad Gwyrdd

Mae Goriad Gwyrdd yn eco-achrediad sy'n arwain busnesau tuag at y dewisiadau amgylcheddol gorau i gyd-fynd ag anghenion eu busnesau unigol.

Mae teithwyr a thwristiaid yn dod yn fwyfwy ymwybodol o bwysigrwydd cefnogi busnesau cymdeithasol-gyfrifol ac amgylcheddol-gynaliadwy, gyda 72% o ymwelwyr yng Nghymru yn dweud bod ffactorau amgylcheddol yn bwysig wrth iddynt ddewis eu cyrchfan wyliau*. O'r herwydd, mae nifer gynyddol o ddarparwyr lletygarwch Cymreig yn gwneud newidiadau yn eu busnes er mwyn apelio i'r egin-farchnad hon yn ogystal ag yn gwneud arbedion masnachol sylweddol.

Mae Goriad Gwyrdd Cymru yn cynnig dull hyblyg o weithredu newidiadau amgylcheddol-gynaliadwy, gan sicrhau bod achrediad Goriad Gwyrdd o fewn cyrraedd beth bynnag fo maint eich busnes. Ac fel eco-label uchel ei barch mewn 47 o wledydd ledled y byd, mae'n cynnig i ddarparwyr letygarwch Cymreig bresenoldeb yn y farchnad letygarwch ryngwladol. Mae meini prawf a nodiadau esboniadol y ’Goriad Gwyrdd ar gyfer gwestai a hosteli wedi derbyn statws ‘cydnabyddiaeth’ gan y Cyngor Twristiaeth Cynaliadwy Byd-eang.

Datblygwyd Goriad Gwyrdd yn benodol ar gyfer y diwydiant lletygarwch, ac mae'n darparu ar gyfer amrywiol ddarparwyr gwasanaethau lletygarwch, gan gynnwys:

Gwestai

Mae effeithiau cadarnhaol twristiaeth gyfrifol o fudd mawr i'r amgylchedd. Gall pob gwesty gymryd camau i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. Mae gwestai sydd wedi ennill Goriad Gwyrdd wedi ymrwymo i wneud newid amgylcheddol cadarnhaol.

Meini prawf asesu cyfredol

Lletyau bach (Tai gwesteion, Tai Gwely a Brecwast, Gwestai Bach)

Bu'r wobr Goriad Gwyrdd yn boblogaidd iawn yn rhyngwladol, ac yn ddiweddar mae wedi datblygu meini prawf penodol ar gyfer lletyau bach (llai na 15 o ystafelloedd gwely). Yn awr mae tai gwesteion, eco-gabanau, a thai gwely a brecwast yn cael y cyfle i ddathlu eu cyfraniad i dwristiaeth gyfrifol, sy'n gadarn o blaid yr amgylchedd.

Meini prawf asesu cyfredol

Safleoedd gwersylla

Mae safleoedd gwersylla, sy'n rhan fawr o'r diwydiant hamdden yn aml yn cael eu diystyru o safbwynt rheolaeth amgylcheddol. Mae Goriad Gwyrdd yn rhoi'r cyfle i safleoedd gwersylla rannu eu polisïau amgylcheddol a'u nodweddion gwyrdd gyda'u gwesteion a'u hymwelwyr.

Meini prawf asesu cyfredol

Bwytai

Mae Goriad Gwyrdd yn ddiweddar wedi datblygu meini prawf a fwriedir yn benodol ar gyfer y diwydiant bwytai. Mae'r safon Goriad Gwyrdd i fwytai yn canolbwyntio ar addysg a chynhyrchion lleol gan ddathlu a hyrwyddo sefydliadau sy'n gwneud newidiadau er mwyn dyfodol mwy cynaliadwy.

Meini prawf asesu cyfredol

Atyniadau

Fel rhan gynyddol o'r diwydiant hamdden, mae gan atyniadau rôl i'w chwarae mewn reolaeth amgylcheddol fwy cynaliadwy. Mae'r wobr Goriad Gwyrdd yn caniatáu i atyniadau ddathlu eu cyflawniadau amgylcheddol ac ymrwymo i ddyfodol cynaliadwy.

Meini prawf asesu cyfredol

Canolfannau Cynhadledd

Mewn ymateb i ofynion o fusnesau i ddefnyddio lleoliadau sy’n gynaliadwy a sy’n ymwybodol o’r amgylchedd, mae ‘Goriad Gwyrdd ar gyfer Canolfannau Gynhadledd wedi dod i’r amlwg. Yn wreiddiol, roedd canolfannau cynhadledd yn rhan o meini prawf categori gwesti ond erbyn hyn, mae categori ei hun wedi cael ei chreu ac felly yn rhoi cyfle i achredu lleoliadau sydd ddim yn rhan o lety.

Meini prawf asesu cyfredol

I gael gwybod mwy ac i drefnu cyfarfod e-bostiwch green.key@keepwalestidy.cymru neu gallwch gofrestru eich busnes ar-lein i ddechrau eich cais.

*Arolwg gan Croeso Cymru 2012